فرماندهان واحدهای قرارگاه امام حسین(ع) در حوزه شهید باهنر قم گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه استان قم، در جلسه قرارگاه امام حسین(ع)، تعامل بیش از پیش گردان ها با حوزه ها و نیز معرفی فرماندهان دسته های گردان به پایگاه های مربوطه مورد تاکید قرار گرفت.

مختاران فرمانده ناحیه امام حسین(ع) در این جلسه طی سخنانی اهمیت حفظ آمادگی بسیجیان گردان را یادآور شد.

این جلسه با حضور خلج جانشین محور یکم لشکر عملیاتی، قهرمانپور فرمانده حوزه 6 و همچنین فرمانده گردان و دسته ها و فرماندهان پایگاهها و شورای حوزه برگزار شد.