محفل خانوادگی انس و مودت فرماندهان بسیج ناحیه امام حسین(ع) قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه استان قم، در همایش خانوادگی انس و مودت فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مقاومت ناحیه بسیج امام حسین(ع)، ابتدا محمدعلی مختاران فرمانده ناحیه طی سخنانی با اشاره به اینکه تقدیر از همسران فرماندهان در راستای جهاد کبیر آنان است، گفت: فرمانده نوجوان ما که به تنهایی 250 ماهواره را جمع آوری نموده است، اقدامی کرده که خیلی از سازمانها و موسسات نمی توانند انجام دهند.